Víkendové kurzy - LETNÍ

Popis

Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

Typ kurzu:
 • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x týdně v sobotu dopoledne.
 • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
 • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
 • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
Co už umím:

nikdy jsem se nezabýval/a studiem angličtiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:
 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, sloveso to be, have got a přítomný a minulý čas prostý), které podrobně proberu a procvičím
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas)
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět
Lektoři:

V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští lektoři . Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

Gramatika:
 • Sloveso to be a have got
 • Osobní a přivlastňovací zájmena
 • Ukazovací zájmena (this/that/these/those)
 • Existencionální vazba (there is/there are)
 • Člen určitý a neurčitý (a, an, the)
 • Přítomný čas prostý (základní užití)
 • Otázka a zápor v přítomném čase prostém
 • Odpovědi (odpovídáme krátce i celou větou)
 • Způsobová slovesa can/can’t
 • Minulý čas prostý (základní užití)
 • Otázka a zápor v minulém čase prostém
 • Vyjádření blízké budoucnosti (going to)
Konverzační témata:
 • Seznamujeme se a představujeme se (osobní údaje)
 • Časové údaje
 • Země a národnosti
 • Co jíme a pijeme
 • Mé rodné město (popis míst ve městě)
 • Rodina, vztahy a přátelé
 • V obchodě (nakupujeme zboží)
 • Volný čas a zábava
 • Povolání
 • Sporty
 • Nakupování (oblečení, barvy a velikosti)
 • Náš typický den (denní program)
 • Části těla
 • Životní příběhy (naše nebo jiné osoby)
 • Cestování (prázdniny, počasí)

Doporučená literatura

Výukové materiály: Učebnice a pracovní sešit English File a další doplňkové materiály.

nahoru


 

nahoru