Víkendové kurzy AJ

Víkendové kurzy angličtiny - Začátečníci

Detail termínu:
Název kurzu: Víkendové kurzy AJ- Začátečníci
Kód termínu: VAB
Začátek výuky: 23.3. 2019 Konec výuky: 29.6. 2019
Dny výuky: Sobota Čas výuky: 09:00 - 10:30
Počet lekcí 28 x 45 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů Min. 5 a Max. 10 studentů ve skupině
Cena kurzu 3 490,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis

Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

Typ kurzu:
 • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x týdně v sobotu dopoledne.
 • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
 • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
 • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
Co už umím:

nikdy jsem se nezabýval/a studiem angličtiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:
 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, množné číslo, zájmena, sloveso to be, have got a přítomný a minulý čas prostý), které podrobně proberu a procvičím
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas)
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět
Lektoři:

V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští lektoři . Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

Gramatika:
 • Sloveso to be a have got
 • Osobní a přivlastňovací zájmena
 • Ukazovací zájmena (this/that/these/those)
 • Existencionální vazba (there is/there are)
 • Člen určitý a neurčitý (a, an, the)
 • Přítomný čas prostý (základní užití)
 • Otázka a zápor v přítomném čase prostém
 • Odpovědi (odpovídáme krátce i celou větou)
 • Způsobová slovesa can/can’t
 • Minulý čas prostý (základní užití)
 • Otázka a zápor v minulém čase prostém
 • Vyjádření blízké budoucnosti (going to)
Konverzační témata:
 • Seznamujeme se a představujeme se (osobní údaje)
 • Časové údaje
 • Země a národnosti
 • Co jíme a pijeme
 • Mé rodné město (popis míst ve městě)
 • Rodina, vztahy a přátelé
 • V obchodě (nakupujeme zboží)
 • Volný čas a zábava
 • Povolání
 • Sporty
 • Nakupování (oblečení, barvy a velikosti)
 • Náš typický den (denní program)
 • Části těla
 • Životní příběhy (naše nebo jiné osoby)
 • Cestování (prázdniny, počasí)

Doporučená literatura

Výukové materiály: Učebnice a pracovní sešit English File a další doplňkové materiály.

nahoru


Víkendové kurzy angličtiny - mírně pokročilí

Detail termínu:
Název kurzu: Víkendové kurzy AJ- mírně pokročilí
Kód termínu:VA
Začátek výuky: 23.3. 2019 Konec výuky: 29.6. 2019
Dny výuky: Sobota Čas výuky: 10:30 - 12:00
Počet lekcí 28 x 45 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů Min. 5 a Max. 10 studentů ve skupině
Cena kurzu 3 490,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis

Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

Typ kurzu:
 • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x týdně v sobotu dopoledne.
 • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
 • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
 • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
Co už umím:
 • aktivně používám přítomný čas prostý i průběhový (Eve studies English two hours a week. Clinton is working now.)a minulý čas prostý (Did you do your homework last night?)
 • dokážu v jasných případech použít předpřítomný čas (She has never her.) a umím mluvit o budoucnosti plánované (She is going to study abroad.) i předpokládané (There will be less smokers in the future.)
 • znám základní způsobová slovesa (can, must, mustn’t) a dokážu vytvořit druhý i třetí stupeň přídavných jmen (English is easier than Chinese, my brother is the most untidy person …)
 • domluvím se v obchodě, na letišti a dokážu vést rozhovor o cestování, volném čase, stravování, oblékání a dalších běžných tématech
 • dělám chyby, po upozornění jsem je však schopen/a opravit
 • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením v angličtině, tudíž přivítám střídání českého lektora s rodilým mluvčím
Co se naučím:
 • naučím se aktivně používat minulý čas prostý a průběhový (They met for the first time when they were working at the same company.) a prohloubím své znalosti v oblasti použití přítomných časů, předpřítomného času i vyjádření budoucnosti
 • naučím se tvořit a používat nepřímou řeč (My sister said that she felt different.) a budu umět mluvit o skutečných a hypotetických situacích (If you bid too early, you’ll push up the price. If I had more time, I’d spend it at eBay.)
 • rozšířím si slovní zásobu v oblastech sportu, nakupování, kultury, přírody, vzdělání a kariéry a naučím se základní frázová slovesa
 • budu umět vést jednoduchou konverzaci o počasí, domluvím se v obchodě, na ulici a vyjádřím svůj názor na běžná témata
Lektoři:

Výuka je vedena českým lektorem a rodilím mluvčím. V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

Gramatika:
 • Minulý čas prostý a průběhový
 • Způsobová slovesa (have to, mustn’t, ought to, …)
 • Vyjádření budoucnosti (will x going to)
 • Předpřítomný čas (have seen)
 • Žádáme a vyjadřujeme svůj názor (in my opinion, I think, …)
 • Výrazy množství (many, a lot, a few, little)
 • Frázová slovesa (jak je poznáme)
 • Stupňování přídavných jmen
 • Rozdíl mezi make a do
 • Rozdíl mezi say a tell
 • Nepřímá řeč
 • Podmínkové věty (1. a 2. kondicionál)
Konverzační témata:
 • Sport a náš volný čas
 • Inovace (vynálezy, nové technologie)
 • Okultní síly (věštění)
 • Popisujeme vzhled a charakter osob
 • Zaměstnání a naše kariéra
 • Kinematografie
 • Strava (stolování, jídlo)
 • Móda (tetování)
 • Muzika (karnevaly, party)
 • Sporty
 • Nakupování, trhy

Doporučená literatura

Výukové materiály: Učebnice Move pre-intermediate a další doplňkové materiály.

nahoru


Víkendové kurzy angličtiny - středně pokročilí

Detail termínu:
Název kurzu: Víkendové kurzy AJ- středně pokročilí
Kód termínu:VAI
Začátek výuky: 23.3. 2019 Konec výuky: 29.6. 2019
Dny výuky: Sobota Čas výuky: 09:00 - 10:30
Počet lekcí 28 x 45 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů Min. 5 a Max. 10 studentů ve skupině
Cena kurzu 3 490,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis

Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

Typ kurzu:
 • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x týdně v sobotu dopoledne.
 • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
 • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
 • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
Co už umím:
 • používám slovesa ve všech běžných slovesných časech a orientuji se i v předpřítomném čase průběhovém (It has been raining a lot this week.) a předminulém čase (She came at eight, but everybody had left.)
 • dokážu použít podmínkové věty pro vyjádření možné budoucnosti (If the weather is nice, we will eat dinner in the park.) a podmínkové věty pro hypotetickou podmínku (If I were you, I wouldn’t sit on the cold ground.)
 • bez potíží používám různá modální slovesa (can, could, should, might, may, would…) a trpný rod ve všech časech (The flowers are watered every day.
 • )
 • konverzuji o náročnějších tématech jako jsou finance, zvyky různých kultur či kinematografie, umím vyprávět příběhy a popsat cestu i vzhled a charakter lidí
 • umím stručně vyjádřit svůj názor, své plány a přání i vylíčit svou představu o ideálně stráveném dni
Co se naučím:
 • prohloubím si znalosti v oblasti použití slovesných časů, zejména předminulého času prostého (The stadium was closed because police had discovered a bomb.) a průběhového (He had been suffering from diabetes.), předložkových vazeb, pořadí přídavných jmen (an expensive, Italian, silk scarf) nebo vazbu slovesa s infinitivem či gerundiem (He decided to leave the company. She put off buying a new jacket.)
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech, porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu týkajícího se abstraktních témat a budu se lépe orientovat v autentických materiálech
 • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy, kolokace a frázová slovesa a budu schopen/na vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím
Lektoři:

Výuka je vedena českým lektorem a rodilím mluvčím. V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

Gramatika:
 • Přítomný čas prostý x předpřítomný čas
 • Spojky (after, while, beforehand, …)
 • Stupňování přídavných jmen
 • Vyjádření budoucnosti (hope, intend, be due, aim, …)
 • Dáváme rady (you should, you might think, if I were you, …)
 • Předložkové vazby sloves (protest about, speak to, fight for, …)
 • Frázová slovesa (take off, grow up, put sb down, …)
 • Vyjádření minulosti (minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas)
 • Vyjádření kvality (very, absolutely, quite)
 • Pořadí přídavných jmen (an expensive, Italian, silk scarf)
 • Slovesné vazby s infinitivem nebo gerundiem
 • Přítomný čas prostý (upevnění a prohloubení znalostí)
Konverzační témata:
 • Od slávy k zoufalství (celebrity a jejich soukromí)
 • Ubytování (pronájem, neobvyklá obydlí)
 • Světoběžnictví (cestování)
 • Rodinná pouta (rodinní příslušníci)
 • Sousedé (vzájemné vztahy)
 • Náš životní styl (denní program)
 • Naše jednání v konfliktních situacích
 • Sportovní události (známí sportovci, Olympijské hry)
 • Moderní umění
 • Nakupování (módní oběti, oblečení, materiály)
 • Vztahy mezi lidmi
 • Životní změny (touhy a přání)

Doporučená literatura

Výukové materiály: Učebnice Enterprise pre-intermediate a další doplňkové materiály.

nahoru


Víkendové kurzy angličtiny - pokročilí

Detail termínu:
Název kurzu: Víkendové kurzy AJ- pokročilí
Kód termínu: VAI
Začátek výuky: 23.3. 2019 Konec výuky: 29.6. 2019
Dny výuky: Sobota Čas výuky: 10:30 - 12:00
Počet lekcí 28 x 45 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů Min. 5 a Max. 10 studentů ve skupině
Cena kurzu 3 490,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis

Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

Typ kurzu
 • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x týdně v sobotu dopoledne.
 • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
 • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
 • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
Co už umím
 • dokážu rozpoznat, kdy použít všechny základní slovesné časy (včetně průběhových časů a předminulého času)
 • dokážu použít podmínkové věty pro vyjádření možné budoucnosti (If the weather is nice, we will eat dinner in the park.) a podmínkové věty pro hypotetickou podmínku (If I were you, I wouldn’t sit on the cold ground.)
 • orientuji se v minulých modálních slovesech (He must have sent a letter to her.), znám nepřímou řeč (The minister said that he would resign.) a při vyprávění či popisu používám vztažné věty uvozené zájmeny who, which, where i časová souvětí se spojkami when, as soon as, as, while, just as, until konverzuji o náročnějších tématech jako jsou vzdělávání, mezilidské vztahy, životní prostředí, média apod., vyprávím i komplikované příběhy a umím popsat vzhled i charakter lidí
 • umím vyjádřit svůj názor, přání i pochybnosti a popsat své plány a představy
Co se naučím
 • upevním a prohloubím si znalosti v oblasti použití slovesných časů, trpného rodu (The flight has been delayed.) a blíže se zaměřím na rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým (He has done his homework. He has been working on his assignment.)
 • naučím se slovesné vazby s infinitivem , přací věty (If only I had realised ..), nepřímé otázky (Have you got any idea where she went?) a další gramatické jevy
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech, porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu týkajícího se abstraktních témat a budu se lépe orientovat v autentických materiálech
 • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy, kolokace a frázová slovesa a budu schopen/na vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím
Lektoři

Výuka je vedena českým lektorem a rodilím mluvčím. V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

Gramatika
 • Přítomné časy (upevnění a prohloubení znalostí)
 • Minulý čas prostý a průběhový
 • Použití infinitivu se slovesy (we expect to arrive)
 • Použití infinitivu s přídavnými jmény (ready to leave)
 • Použití infinitivu s podstatnými jmény (no need to get)
 • Podmínkové věty (nultý až třetí kondicionál)
 • Vztažné věty
 • Nepřímá otázka
 • Typy frázových sloves
 • Přací věty
 • Minulá způsobová slovesa (might have been)
 • Trpný rod
 • Vyjádření budoucnosti (will, going to, hope, …)
Konverzační témata
 • Cestování (život na cestě)
 • Přátelství
 • Tajemství dlouhověkosti
 • Naše vysněná povolání
 • Moderní technologie (mobilmánie)
 • Řeč peněz (být milionářem)
 • Reklama (moderní značky na trhu)
 • Jíme podle nálady (stravování)
 • Nové začátky (bydlení, místa)
 • Extrémy (přírodní živly)
 • Jaký děláme dojem (při setkání, interview)

Doporučená literatura

Výukové materiály: Učebnice Enterprise 4 a další doplňkové materiály.

nahoru